สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย (อดีตถึงปัจจุบัน)

 
1. พลเรือตรี วีนัส   ศิริกายะ นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2519-2536
2. พลเรือตรี พิมล   หทยีช นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2536-2538
3. พลเรือเอก อธิคม    ฮุนตระกูล นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2539-2542
นาย อนุกูล     ชัยเกียรติ เลขาธิการสมาคมฯ พ.ศ. 2539-2542
4. พลเอก พิศาล   ชูประวัติ นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2544-2546
พลตรี วินิจ      ภักดีพินิจ เลขาธิการสมาคมฯ พ.ศ. 2544-2545
นางสาว วัลลีย์    แสงวิลัย เลขาธิการสมาคมฯ พ.ศ. 2545-2546
5. พลเอก พิศาล   ชูประวัติ นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2547-2549
หม่อมหลวง กฤษฎา   เกษมสันต์ เลขาธิการสมาคมฯ พ.ศ. 2547-2549
6. นาย บุญธรรม   พิกุลศรี นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2549-2550
หม่อมหลวง กฤษฎา    เกษมสันต์ เลขาธิการสมาคมฯ พ.ศ. 2549-2550
7. พลตรี ฐิติวัชร    กำลังเอก นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2550-2552
หม่อมหลวง กฤษฎา    เกษมสันต์ เลขาธิการสมาคมฯ พ.ศ. 2550-2552
8. หม่อมหลวง กฤษฎา    เกษมสันต์ นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2552-2554
พันเอก ณัฏฐ์   เทียนทองดี เลขาธิการสมาคมฯ พ.ศ. 2552-2554
9. หม่อมหลวง กฤษฎา    เกษมสันต์ นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2554-2558
นาย ศักดิ์ชาย   พิทักษ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ พ.ศ. 2554-2558
10. หม่อมหลวง กฤษฎา    เกษมสันต์ นายกสมาคมฯ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน
นางสาว วัลลีย์    แสงวิลัย เลขาธิการสมาคมฯ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน