สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

วัตถุประสงค์สมาคมฯ

  1. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน รวมทั้งกำหนดและรักษาระเบียบข้อบังคับการเล่นกีฬา ฮอกกี้น้ำแข็ง อินไลน์ฮอกกี้ และกีฬาอื่นๆ ที่เล่นบนลานน้ำแข็ง (ยกเว้นกีฬา ฟิกเกอร์ และสปีดสเก็ตติ้ง)ในประเทศไทย
  2.  ส่งเสริม พัฒนา และควบคุมมาตรฐาน ความสามารถ โดยการฝึกอบรม นักกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน เพื่อให้สหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง และอินไลน์ฮอกกี้ นานาชาติรับรอง
  3.  รับรองสถานภาพของนักกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน โดยการเก็บสถิติ ข้อมูล ทะเบียนประวัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลการแข่งขัน การตัดสิน และการฝึกสอน ของนักกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนในสังกัดของสมาชิก
  4.  ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง อินไลน์ฮอกกี้ และกีฬาประเภทอื่นๆ ที่เล่นบนลานน้ำแข็ง (ยกเว้นกีฬา ฟิกเกอร์ และสปีดสเก็ตติ้ง) โดยจัดให้มีการสาธิต ฝึกสอน อบรม การแข่งขัน และการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทที่จัดขึ้นในประเทศ และระดับนานาชาติ
  5.  ส่งเสริมการกุศล และจัดให้มีสวัสดิการสงเคราะห์แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน อย่างเสมอภาค
  6.  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง อินไลน์ฮอกกี้ และกีฬาอื่นๆ ที่เล่นบนลานน้ำแข็ง (ยกเว้นกีฬา ฟิกเกอร์ และสปีดสเก็ตติ้ง)ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหายาเสพย์ติดในเยาวชน
  7.  ไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการเมือง