สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

โครงสร้างองค์กร

1. หม่อมหลวง กฤษฎา   เกษมสันต์ นายกสมาคม
2. นาย ศักดิ์ชาย   พิทักษ์วงศ์ อุปนายกสมาคม
3. นาย วันชนะ เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปนายกสมาคม
4. นางสาว วัลลีย์    แสงวิลัย เลขาธิการสมาคม
5. นาย พิพัฒน์  เชิดชิด ประชาสัมพันธ์
6. นางสาวรจนา ไชยคิรินทร์ เหรัญญิก
7. นายภาคภูมิ  ทองอร่าม ปฏิคม
8. นางสาวธนภร  เอ็มโซโกลจูเนียร์ นายทะเบียน
9. นางสาวนุชนาฎ  พงศ์ฤกษ์ดี กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
10. นายเทวินทร์  ชาติสุวรรณ กรรมการ