สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

โครงสร้างองค์กร

1. หม่อมหลวง กฤษฎา   เกษมสันต์ นายกสมาคม
2. นายกษณุ หาญไชยพิบูลย์กุล อุปนายกสมาคม คนที่ 1
3. นายพงศยา พงษ์สวัสดิ์ อุปนายกสมาคม คนที่ 2
4. นางสาว วัลลีย์    แสงวิลัย เลขาธิการสมาคม
5. นาย พิพัฒน์  เชิดชิด ประชาสัมพันธ์
6. นางสาวรจนา ไชยคิรินทร์ เหรัญญิก
7. นายรัฐพล ศรีประจิตติชัย ปฏิคม
8. นายณัฐวัฒน์ คงความดีตระกูล นายทะเบียน
9. นายณัฐวุฒิ เจริญศรีพงษา กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
10. นายสิทธิเดช ธรรมมะ กรรมการ