สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
Ice Hockey Association of Thailand

แผนยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

  1. การพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในทุกระดับสู่ความเป็นเลิศของประเทศให้มีศักยภาพในระดับเอเชียและระดับนานาชาติ
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม กำกับ และส่งเสริมสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ได้มาตรฐาน