ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย (อดีตถึงปัจจุบัน)

พ.ศ. 2519-2536
 • พลเรือตรี วีนัส   ศิริกายะ         
  นายกสมาคมฯ
พ.ศ. 2536-2538
 • พลเรือตรี พิมล   หทยีช   
  นายกสมาคมฯ
พ.ศ. 2539-2542
 • พลเรือเอก อธิคม    ฮุนตระกูล
  นายกสมาคมฯ
 • นาย อนุกูล     ชัยเกียรติ              
  เลขาธิการสมาคมฯ
พ.ศ. 2544-2546
 • พลเอก พิศาล   ชูประวัติ   
  นายกสมาคมฯ
 • พลตรี วินิจ      ภักดีพินิจ    
  เลขาธิการสมาคมฯ
 • นางสาว วัลลีย์    แสงวิลัย    
  เลขาธิการสมาคมฯ          พ.ศ. 2545-2546
พ.ศ. 2547-2549
 • พลเอก พิศาล   ชูประวัติ
  นายกสมาคมฯ
 • หม่อมหลวง กฤษฎา   เกษมสันต์      
  เลขาธิการสมาคมฯ
พ.ศ. 2549-2550
 • นาย บุญธรรม   พิกุลศรี   
  นายกสมาคมฯ
 • หม่อมหลวง กฤษฎา    เกษมสันต์    
  เลขาธิการสมาคมฯ
พ.ศ. 2550-2552
 • พลตรี ฐิติวัชร    กำลังเอก     
  นายกสมาคมฯ
 • หม่อมหลวง กฤษฎา    เกษมสันต์       
  เลขาธิการสมาคมฯ
พ.ศ. 2552-2555
 • หม่อมหลวง กฤษฎา    เกษมสันต์    
  นายกสมาคมฯ
 • พันเอก ณัฏฐ์   เทียนทองดี   
  เลขาธิการสมาคมฯ
พ.ศ. 2555-2559
 • หม่อมหลวง กฤษฎา   เกษมสันต์     
  นายกสมาคมฯ
 • นาย ศักดิ์ชาย   พิทักษ์วงศ์   
  เลขาธิการสมาคมฯ
พ.ศ. 2559-2563
 • หม่อมหลวง กฤษฎา   เกษมสันต์     
  นายกสมาคมฯ
 • นางสาว วัลลีย์    แสงวิลัย  
  เลขาธิการสมาคมฯ
พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน
 • หม่อมหลวง กฤษฎา   เกษมสันต์     
  นายกสมาคมฯ
 • นางสาว วัลลีย์    แสงวิลัย  
  เลขาธิการสมาคมฯ