พันธกิจ/วิสัยทัศน์

            “ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนานักกีฬาและบุคลากร ให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนานักกีฬาเยาวชนจากพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ ให้ประสบผลสำเร็จในการแข่งขันระดับเอเชีย

 นิยามของวิสัยทัศน์

            สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย มุ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริมนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาต่างๆ ทั้งผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ไปสู่สากล เพื่อความเป็นเลิศในวงการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งระดับเอเชียและประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ

  1. สร้างและพัฒนานักกีฬา บุคลากรกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในทุกระดับสู่ความเป็นเลิศของประเทศให้มีศักยภาพในระดับเอเชียและระดับนานาชาติ
  2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม กำกับ และส่งเสริมสนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้ได้มาตรฐาน