คณะกรรมการบริหาร

หม่อมหลวง กฤษฎา เกษมสันต์

นายกสมาคม

นายพงศยา พงษ์สวัสดิ์

อุปนายกสมาคม

นางสาววัลลีย์ แสงวิลัย

เลขาธิการ

นายพิพัฒน์ เชิดชิด

ประชาสัมพันธ์

นางสาวรจนา ไชยศิรินทร์

เหรัญญิก

นายรัฐพล ศรีประจิตติชัย

ปฏิคม

นายณัฐวัฒน์ คงความดีตระกูล

นายทะเบียน

นายณัฐวุฒิ เจริญศรีพงษา

กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา

นายสิทธิเดช ธรรมมะ

กรรมการ

หมายเหตุ คณะกรรมการสมาคมจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือกตั้งนายกสมาคม (ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2563 - 28 กันยายน 2567)