ประกาศ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

ด้วยสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง รายการ 2024 IIHF Ice Hockey Women’s World Championship Division III, Group B ณ ประเทศเอสโตเนีย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งตัวแทนประเทศไทย จานวน 20 คน ดังนี้

1. นางสาวทิพย์วรินทร ญาณกรธนาพันธุ์
2. นางสาววิลาสินี รัตนนัย
3. นางสาวศุภิสรา ธรรมมะ
4. นางสาวพิจิตรา แซ่เจีย
5. นางสาวเอวิตรา โพธิ์ทอง
6. นางสาวพัชรมน วรวัฒน์
7. นางสาวนุชนาฎ พงศ์ฤกษ์ดี
8. นางสาวภวริศา ศักดิ์ชัยเจริญกุล
9. นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรพรหม
10. นางสาววรัชนันท์ บุญยุบล
11. นางสาวลิลรดา โภคา
12. นางสาวอภิชญา โฆสานันท์
13. นางสาวศิริกาญจน์ จิตตรีศิลป์
14. นางสาวปริม เดชไทย
15. นางสาวกุญกัลชญา สวัสดิภาพ
16. นางสาวมาริษา ฉิมประดิษฐ
17. นางสาวพรนัชชา ผลิตผลการพิมพ์
18. นางสาวกุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์
19. นางสาวธมิดา กุลธาดาปกรณ์
20. นางสาววิลักษญาณ์ วัฒนกุลเจริญไชย

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2567

(หม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์)
นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย