สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ขอประกาศเรื่องทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ขอให้นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งระดับนานาชาติ ที่มีผลงานการแข่งขัน 2 ปีล่าสุด (2565 และ 2566) ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา เช่น ซีเกมส์ หรืออาเซียนพาราเกมส์ เป็นอย่างน้อย หรือรายการชิงชนะเลิศระดับเอเชีย และชิงชนะเลิศระดับโลกรายการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่สนใจขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ส่งเอกกสารมายังสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 29 เมษายน 2567 หรือที่  Ihat.th2019@gmail.com  เพื่อสมาคมฯ จะดำเนินการส่งให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อไป

แบบคำขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา และบุคลากรกีฬา

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : แบบคำขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬา และบุคลากรกีฬา

การยื่นขอรับทุน
การขอรับทุนการศึกษาให้ยื่นแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบไปยังสมาคมกีฬาที่นักกีฬาสังกัดโดยสมาคมกีฬารับรองและส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตามกำหนดการเปิดรับสมัครขอรับทุนโดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้

  1. รูปถ่ายหน้าตรงสวมชุดนักเรียน นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายมาครั้งเดียวกัน จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุนให้ลงชื่อกำกับรับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด
  3. ใบรับรองผลการเรียนล่าสุดที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 1 ชุด
  4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
  5. หนังสือรับรองจากสมาคมฯ พร้อมผลงานการแข่งขันในระดับต่าง ๆ (พร้อมสำเนาใบประกาศ)
  6. แบบแสดงความคิดเห็นของสมาคม
  7. สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล(ถ้ามี)
  8. เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร