Ice Hockey Association of Thailand
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

Tag: ทุนการศึกษาของนักกีฬา

การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ขอแจ้งให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา (ทุกฝ่าย) ด้วยสมาคมฯ ได้รับแจ้งจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครนักกีฬาและบุคลากรกีฬา เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ด้วยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (5) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานการแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตแก่นักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาเป็นประจำทุกปี โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบัน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเรียนแจ้งการกำหนดเปิดรับสมัครการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานด้านการกีฬา และผลการเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดเอกสารด้านล่างนี้ [download id=”544″]