ประกาศ

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้้าแข็งแห่งประเทศไทย

รายชื่อนักกีฬาเยาวชนฮอกกี้น้้าแข็ง ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 2024 IIHF ICE HOCKEY U18 WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B

ตามที่ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้้าแข็งแห่งประเทศไทย ได้ด้าเนินการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนฮอกกี้น้้าแข็ง ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 2024 IIHF ICE HOCKEY U18 WORLD CHAMPIONSHIP Division III, Group B ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2567 ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬา จ้านวน 20 คน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเดินทางไปแข่งขันรายการดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นาย ชยพล จรัสกร
 2. นาย ชินภัทร อินทจักร์
 3. นาย ณฐพัชร์ ผาทอง
 4. นาย ณัฏฐ์ชยธร ญาณกรธนาพันธุ์
 5. นาย ณัฐพัชร์ พรรณรายน์
 6. นาย ทีปณทัศน์ ภัทรมาศสกุล
 7. นาย ธนะณัช กุลธัญญ์ธร
 8. นาย ธนัช ลิ้มปัญญากุล
 9. นาย ธาม จิ้วไม้แดง
 10. นาย ธีร์ธาวัช ภัทรมาศสกุล
 11. นาย นิติภัทร นิลพงษ์
 12. นาย ปัณณ์ จารุสกุลอารียกุล
 13. นาย พงศ์กรณ์ คลังเปรมจิตต์
 14. นาย พนธกร เอี่ยมเกรียงไกร
 15. นาย ลัญจกร วัฒนพระยา
 16. นาย วรปรัชญ์ วัฒนพระยา
 17. นาย วิจักษณ์ นิยมวงศ์
 18. นาย สุวิจักขณ์ สุทธิกาญจน์
 19. นาย อชิรวัฒน์ ทองอิน
 20. นาย อชิรวิชญ์ สุขสุสาสน์

ผู้จัดการทีม : นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์

ผู้ฝึกสอน : Mr. Rory Joseph RAWLYK

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : Mr. aleksei ZUBENKO