ประกาศ

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้้าแข็งแห่งประเทศไทย

รายชื่อนักกีฬาเยาวชนฮอกกี้น้้าแข็ง ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 2023 IIHF Ice Hockey U18 Asia and Oceania Championship


ตามที่ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้้าแข็งแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนฮอกกี้น้้าแข็ง ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 2023 IIHF Ice Hockey U18 Asia and Oceania Championship ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2566 ณ เมืองอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬา จ้านวน 20 คน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเดินทางไปแข่งขันรายการดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 1. นาย ภคิน งามหิรัญสกุล
 2. นาย ตะวัน การบูรณ์
 3. นาย ศรุต เจริญกุศล
 4. ด.ช. ปิฎก ภัทรรังสี
 5. นาย ศุกล เรืองวรุณวัฒนา
 6. นาย ณัฐดนัย ซื่อสุทธิกุล
 7. นาย กีรติ ยะมาลี
 8. นาย นิธิษ แสนเทศ
 9. นาย อชิรวัฒน์ ทองอิน
 10. นาย ปัญวรรธน์ ศรีประจิตติชัย
 11. นายปัณณวิชญ์ หงส์สวัสดิ์
 12. นายณัฐพัชร์ พรรณรายน์
 13. ด.ช. วรปรัชญ์ วัฒนพระยา
 14. นายธัชพงศ์ สิทธิกรเมธากุล
 15. นายวิจักษณ์ นิยมวงศ์
 16. นายเคนเน็ท นาธาน ทองสง
 17. นายชานุวัฒน์ อาจหาญ
 18. นายภูธัช ทนันชัย
 19. นายพชร ไตรรัตนวราภรณ์
 20. นายสุธีมนต์ วรารัศมีนิธิกุล

ผู้จัดการทีม : นายรัฐพล ศรีประจิตติชัย

ผู้ฝึกสอน : Mr. Ken Edvin KINDBORN

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : Mr. Nicholas Charles LAMPSON


ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(หม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์)
นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้้าแข็งแห่งประเทศไทย