ประกาศ

สมาคมกีฬาฮอกกี้น้้าแข็งแห่งประเทศไทย

รายชื่อนักกีฬาเยาวชนฮอกกี้น้้าแข็ง ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 2023 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division III, Group B


ตามที่ สมาคมกีฬาฮอกกี้น้้าแข็งแห่งประเทศไทย ได้ด้าเนินการคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนฮอกกี้น้้าแข็ง ทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 2023 IIHF Ice Hockey U18 World Championship Division III, Group B ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2566 ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬา จ้านวน 20 คน ที่ผ่านการคัดเลือกตัวเพื่อเดินทางไปแข่งขันรายการดังกล่าว มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. นาย โธมัส จันละออ คราฟท์
 2. นาย วชิรภัทร ศิริพลตั้งมั่น
 3. นาย ณฐพัชร์ ผาทอง
 4. นาย ชินภัทร อินทจักร์
 5. ด.ช. ชยพล จรัสกร
 6. นาย อธิษฐ์ ขุนราษฎร์
 7. นาย ณกฤต สุทธิวิจิตโต
 8. นาย ภูมิรพี ประเสริฐธรรมา
 9. นาย ธาม จิ้วไม้แดง
 10. นาย ธนะณัช กุลธัญญ์ธร
 11. นาย พงศ์กรณ์ คลังเปรมจิตต์
 12. นาย กฤตภาส บุนนาค
 13. นาย สมิต ไทรทอง
 14. นาย ณัฏฐ์ชยธร ญาณกรธนาพันธุ์
 15. นายเจมส์ ณ พิกุล แม็คอเลียร์
 16. นาย เคลลี่ ชิม
 17. นาย ลัญจกร วัฒนพระยา
 18. นาย สุวิจักขณ์ สุทธิกาญจน์
 19. นาย นิติภัทร นิลพงษ์
 20. นาย ทีปณทัศน์ ภัทรมาศสกุล

ผู้จัดการทีม : นายภัทรณัฏฐ์ ญาณกรธนาพันธุ์

ผู้ฝึกสอน : Mr. Rory Joseph RAWLYK

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : Mr. Joshua Lee SHERMAN


ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
(หม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์)
นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้้าแข็งแห่งประเทศไทย