ประกาศสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

ที่ 4/2566
เรื่อง รายชื่อนักกีฬาหญิงฮอกกี้น้ำแข็ง ทีมชาติไทย


ด้วย สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาหญิงฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 2023 IIHF Ice Hockey Women’s Asia and Oceania Championship  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาหญิงฮอกกี้น้ำแข็ง เพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันรายการดังกล่าว
มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นักกีฬาตัวจริง จำนวน 20 คน

 1. น.ส. ทิพย์วรินทร ญาณกรธนาพันธุ์
 2. น.ส. วิลาสินี รัตนนัย
 3. น.ส. ศุภิสรา ธรรมมะ
 4. น.ส. ศิริกาญจน์ จิตตรีศิลป์
 5. น.ส. สุวิภา ปัญญามณีรัตน์
 6. น.ส. พิจิตรา แซ่เจีย
 7. น.ส. ปริม เดชไทย
 8. น.ส. เอวิตรา โพธิ์ทอง
 9. น.ส. พัชรมน วรวัฒน์
 10. น.ส. มาริษา ฉิมประดิษฐ์
 11. น.ส. กุญกัลชญา สวัสดิภาพ
 12. น.ส. นิษฐานันต์ ลอยกุลนันท์
 13. น.ส. วริศา ศักดิ์ชัยเจริญกุล
 14. น.ส. แพรไพลิน ขันภักดี
 15. น.ส. ภัทรานิษฐ์ ศรพรหม
 16. น.ส. ขวัญชนก เฉยกลาง
 17. น.ส. วรินญา เกนทะนะศิล
 18. น.ส. แพรพลอย ขันภักดี
 19. น.ส. ธมิดา กุลธาดาปกรณ์
 20. น.ส. ลลนา ถือสัตย์

นักกีฬาตัวสำรอง จำนวน 5 คน

 1. น.ส. กานต์พิชชา แสนเทศ
 2. น.ส. ลิลรดา โภคา
 3. น.ส. ภภัสสร ทรัพย์อัประไมย
 4. น.ส. วรัชนันท์ บุญยุบล
 5. น.ส. วรนิษฐา ศิริวิกุล

ผู้ฝึกสอน: Mr. Rory Joseph RAWLYK
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: น.ส. กฤษณา พรมดิราช
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: นายสิทธิเดช ธรรมมะ


ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
หม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์
นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้าแข็งแห่งประเทศไทย