Ice Hockey Association of Thailand
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบ HOCKEY SKILL TESTING

ประกาศรายชื่อนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบ

Hockey skill testing

ในวันที่ 14 ต.ค 2565

กลุ่มที่ 1 | ทดสอบเวลา 19:00-21:00 น.

 1.  MR KENNETH THONGSONG
 2. นาย อชิรวิชญ์ สุขสาสน์
 3. นาย ภูธัช ทนันชัย
 4. นาย พชร ไตรรัตนวราภรณ์
 5. นาย ณกฤต สุทธิวิจิตโต
 6. นาย ธาม จิ้วไม้แดง
 7. นาย อชิรวัฒน์ ทองอิน
 8. Mr. Thananutch Kulthanthorn
 9. นาย พงศ์กรณ์ คลังเปรมจิตต์
 10. นาย สมิต ไทรทอง
 11. นาย ชาณุวัฒน์ อาจหาญ
 12. ดช. ปัญวรรธน์ ศรีประจิตติชัย
 13. นาย ณัฐพัชร์ พรรณรายน์
 14. MR. SIRISAK MAKJINDA
 15. นาย ปัณณ์วิชญ์ หงษ์สวัสดิ์
 16. นาย ภคนัน ลิ้มวัฒนะกูร
 17. นาย โอลิเวอร์ คาลเวอร์
 18. MR. SUTEEMON VARARATSAMENTIKUL
 19. Master PHOOMRAPEE TOSAMPHOU
 20. ดช. วรายุส์ ฐานวโร
 21. ดช. เกียรติรัชต์ ภวัฒน์จิระโชติ
 22. นาย. นิติภัทร นิลพงษ์
 23. นาย ทีปณทัศน์ ภัทรมาศสกุล
 24. นาย ปริชญ์ดิศรณ์ ชัยสุทธิวงศ์
 25. ดช. เกียรติกมล เกียรติสมทรัพย์
 26. นาย พงษ์กรณ์ แซ่จิว
 27. นาย วิจักษณ์ นิยมวงศ์

กลุ่มที่ 2 | ทดสอบเวลา 21:00-23:00 น.

 1. นาย เดโชชัย ศรพรหม
 2. นาย ภูมิรพี ประเสริฐธรรมา
 3. นาย กฤตภาส บุนนาค
 4. นาย กีรติ ยะมาลี
 5. นาย ณัฐดนัย ซื่อสุทธิกุล
 6. นาย นิธิษ แสนเทศ
 7. นาย ณัฏฐ์ชยธร ญาณกรธนาพันธุ์
 8. นาย เจมส์ ณ พิกุล แม็คอเลียร์
 9. นาย เคลลี่ ชิม
 10. นาย สุทธวัฒน์ กอบกัยกิจ
 11. นาย อชิตะ โพธิ์งาม
 12. นาย โธมัส จันละออ คราฟท์
 13. นาย วชิรภัทร ศิริพลตั้งมั่น
 14. นาย ภคิน งามหิรัญสกุล
 15. นาย ตะวัน การบูรณ์
 16. นาย ศรุต เจริญกุศล
 17. นาย ณฐพัชร์ ผาทอง
 18. นาย ชินภัทร อินทจักร์
 19. ดช. ชยพล จรัสกร
 20. ดช. ปิฎก ภัทรรังษี
 21. นาย ลัญจกร วัฒนพระยา
 22. ดช. วรปรัชญ์ วัฒนพระยา
 23. นาย อธิษฐ์ ขุนราษฎร์
 24. นาย อัครัช ขุนราษฎร์
 25. นาย ศุกล เรืองวรุณวัฒนา
 26. นาย สุวิจักขณ์ สุทธิกาญจน์
 27. นาย ยูตะ จุ่นสำราญ
 28. นาย ธัชพงศ์ สิทธิกรเมธากุล

รวมผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้น 55 คน

รบกวนสมาชิกสโมสรทุกท่านแจ้งนักกีฬาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนดด้วย

ประกาศโดยสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย